https://vuosikertomus-2019-2020.luomus.fi/wp-content/uploads/2021/04/lepakko_tutkimus_3.jpg

TUTKIMUS JA OPETUS

Luomuksen tehtävä on tutkia ja opettaa. Tutkimme luonnon monimuotoisuutta ja ympäristön muutoksia sekä ihmisen ja muun luonnon vuorovaikutusta. Olemme geologisen perustiedon keskus ja teemme mahdolliseksi eliöiden kehityshistoriaan sekä isotooppimenetelmiin perustuvan tutkimuksen.

Luomuksen tutkimus on ratkaisevaa yhteiskunnan kannalta, sillä sen avulla voimme ymmärtää luonnonympäristöissä tapahtuvia muutoksia ja niiden seurauksia. Jotta voimme saavuttaa tavoitteen luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämisestä, tarvitsemme välttämättä laadukasta tietoa monimuotoisuuden tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

TUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN PAINOALAT

Luomuksen kokoelmiin ja tietoaineistoihin painottuva tutkimusprofiili on ainutlaatuinen Helsingin yliopistossa ja koko maassa. Luomuksella on useita tutkimusryhmiä, joiden työn ja opetuksen painoalat ovat systematiikka ja eliömaantiede (mukaan lukien lajintuntemus), maapallon kehityksen geologia sekä biologisiin seuranta-aineistoihin ja ajoitusmenetelmiin perustuva tutkimus.

Luomuksessa nousevia aloja ovat luonnon monimuotoisuuden suojelu ja ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä luonnontieteellisten materiaalien isotooppimääritykset. Lisäksi tutkimuksessa ja opetuksessa etsitään ratkaisuja muuttuvan ympäristön asettamiin haasteisiin. Luomus painottaa tutkimustyössä enenevässä määrin kansalaistiedettä, eli kansalaisten yhteiskunnallista osallistumista sekä yhteistyötä tutkimustyössä.

Tutkimus profiloituu vahvasti perustutkimukseen, joka luo pohjan luonnossa tapahtuvien muutosten ymmärtämiselle, esimerkiksi siihen, miten ilmastonmuutos vaikuttaa lajistoon. Luomuksen tutkimus on yhteiskunnan kannalta ratkaisevaa, sillä sen avulla voimme ymmärtää luonnonympäristössämme tapahtuvia pitkän ja lyhyen aikavälin trendejä.

TUTKIMUKSEN ARVIOINTI

Helsingin yliopiston tutkimustyö arvioitiin kansainvälisesti vuosina 2018–2019. Luomuksen tutkimuksen laatu, tutkimusympäristö ja yksikön elinvoimaisuus arvioitiin erittäin hyviksi ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus erinomaiseksi.

Tutkimuksen arvioinnin tavoitteena oli luoda kokonaisnäkemys yliopistossa tehtävän tutkimuksen laadusta ja vaikuttavuudesta, auttaa tulevien tutkimusmahdollisuuksien tunnistamista sekä tukea tutkimuksen uudistumista. Edellisessä tutkimuksen arvioinnissa Luomusta koskevat arviot jäivät alhaisiksi. Nyt Luomusta onniteltiin siitä, että olemme kehittyneet perinteisestä museosta moderniksi ja tuotteliaaksi tutkimus- ja tiedekasvatusorganisaatioksi.

“Luomus on kehittynyt perinteisestä museosta moderniksi ja tuotteliaaksi tutkimus- ja tiedekasvatusorganisaatioksi.“

Luomuksen vahvuuksia ovat ainutlaatuiset kokoelmat, kokoelmiin perustuva tutkimus sekä pitkäaikaisseurannan aineistot ja näiden avoin saavutettavuus Suomen Lajitietokeskuksen (Laji.fi) kautta. Myös vaikuttava tutkimukseen perustuva koulutus sekä kriittinen biologisen monimuotoisuuden asiantuntemus kansallisella ja kansainvälisellä tasolla mainittiin Luomuksen vahvuuksiksi.

Arvioinnissa annettiin ehdotuksia, joilla luomuksen tutkimuksen laatu ja vaikuttavuus paranisivat entisestään. Sen pohjalta esitettiin, että tutkimuksen ja opetuksen laadun ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi Luomuksen kannattaisi panostaa muun muassa mekanismeihin, jotka lisäävät mahdollisuuksia luovuuteen ja uusiin työskentely- ja ajattelutapoihin. Luomusta kannustettiin laajentamaan täydentävän rahoituksen pohjaa korkean laadun tukemiseksi. Lisäksi kehotettiin tavoittelemaan entistäkin laaja-alaisempia aiheita ja siten vaikuttavampia julkaisuja erikoistuneempien tutkimusaiheiden rinnalla. Tutkimustyötä suositeltiin nostettavaksi esille verkkosivuilla näkyvyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Lue myös